Blog Article

Tình hình kinh tế Việt Nam có thể phân tích theo các khía cạnh chính

Posted by briandmikel

<h1><strong>T&igrave;nh h&igrave;nh kinh tế Việt Nam c&oacute; thể ph&acirc;n t&iacute;ch theo c&aacute;c kh&iacute;a cạnh ch&iacute;nh</strong></h1>

<p><span style="font-weight: 400;">Tăng trưởng kinh tế, </span><a href="https://www.google.com.vn/?hl=vi"><strong>xuất nhập khẩu</strong></a><span style="font-weight: 400;">, đầu tư, v&agrave; t&igrave;nh h&igrave;nh ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp. Tăng trưởng kinh tế: Trong những năm gần đ&acirc;y, Việt Nam đ&atilde; duy tr&igrave; mức tăng trưởng kinh tế ổn định v&agrave; mạnh mẽ. Từ năm 2016 đến 2019, tăng trưởng GDP h&agrave;ng năm trung b&igrave;nh đạt khoảng 6-7%.</span></p>

<p><span style="font-weight: 400;">-&nbsp; Tuy nhi&ecirc;n, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19,&nbsp;</span></p>

<p><span style="font-weight: 400;">- Năm 2020, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam chậm lại,</span></p>

<p><span style="font-weight: 400;">Chỉ đạt khoảng 2,92%. Tuy nhi&ecirc;n, năm 2021, kinh tế Việt Nam đ&atilde; phục hồi mạnh mẽ v&agrave; dự kiến ​​tăng trưởng GDP khoảng 6-7%.</span></p>

<p><span style="font-weight: 400;">Source: </span><a href="https://www.google.com.vn/?hl=vi"><strong>https://www.google.com.vn/?hl=vi</strong></a></p>

<p>&nbsp;</p>

Number of views: 1395

Comments

Log in to post a comment on this blog post.